เราไม่สามารถหาความสงบสุขได้ในโลกภายนอกเราไม่สามารถหาความสงบสุขได้ในโลกภายนอก 
จนกว่าเราจะสามารถสร้างความสงบสุขได้ภายในตัวเราเอง

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

ท่านดาไลลามะ

คนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดีคนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดี
ใครว่าตนวิเศษวิโสหรือฉลาดเฉียบแหลม
คนนั้นคือคนโง่
คนฉลาดไม่ถือตัว อันนี้เป็นสติ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี