วิธีที่สร้างสติให้มีได้ง่าย


          วิธีที่สร้างสติให้มีได้ง่าย คือสร้างตามหลักของสติปัฏฐาน ๔ สร้างลงไปในกาย สติต้องมามีอยู่ที่กายก่อน ต่อไปก็มีอยู่ที่จิตใจ มีเจตนารู้สึกที่กาย เช่นเดินจงกรม ยกมือเคลื่อนไหว ลมหายใจ ให้เติมความรู้สึกตัวกับอิริยาบถของกาย หาวิธีที่จะรู้สึกตัวตลอดเวลา จนว่าสติมีมากในกายและในจิตใจ จนว่ากายใจมีแต่สติความรู้สึกตัวจนเป็นอันเดียว

                                                                                            หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

เครื่องบอกการละกิเลสเครื่องบอกให้ทราบว่าเราละกิเลสได้นั้นคือ 
สิ่งที่เคยโลภมันไม่โลภ สิ่งที่เคยโกรธมันไม่โกรธ 
สิ่งที่เคยหลง ว่าเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคล 
มันไม่หลงว่าเป็นตัวเราเขา 
ก็แปลว่ามันบอกให้เราทราบแล้ว
แต่หากว่ามันหลงมันก็บอกให้เราทราบได้อีกเหมือนกัน....

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต


ศรัทธาที่เกินหน้าปัญญา...ศรัทธาที่เกินหน้าปัญญา กลายเป็น งมงาย
ปัญญาที่เกินหน้าสติ กลายเป็น หลงตัวเอง
สมาธิที่เกินหน้าปัญญา กลายเป็น เกียจคร้าน

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี