มีสติรู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยง...มีสติรู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
ไม่เป็นไปตามบังคับของใคร
เมื่อรู้ก็เบื่อ เมื่อเบื่อก็คลายความยึดความถือ
อาจยังยึดกายแต่ไม่ยึดความโกรธ
ขอให้พากันฝึกฝนอบรมตนไปเรื่อยๆ
กิเลสก็จะเบาบางไปจนหมดไปได้ และนี่เอง 
คือจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา

 หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

นักปราชญ์รู้ว่าใจคือธรรมนักปราชญ์ผู้สร้างประโยชน์แก่มนุษย์
รู้ว่าใจคือธรรม... 
 ...แต่คนโง่ที่ยวแสวงหาธรรม 
ไปในที่ต่างๆ อย่างไร้จุดหมาย

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ