รู้ตน เห็นตน พ้นบ่วงมาร
ถ้าบุคคลใด รู้ตน เห็นตน อยู่ตลอดเวลา
บุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงมารไปได้อย่างสบาย

หลวงปู่คูณ สิริจันโท