เข้าถึงวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้ง


เสียง  ก็เป็นเพียงธรรมชาติ  
ได้ยิน  ก็เป็นเพียงธรรมชาติ  
เย็นร้อน  ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติ  
ไม่ใช่ตัวเราของเรา  
สบายก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติ  
ไม่สบาย  ก็เป็นเพียงธรรมชาติ  
จิตใจที่รับรู้  ก็เป็นเพียงธรรมชาติ  
รู้ก็หมดไป  รู้ก็หายไป  
อย่างนี้เห็นความจริง  
เข้าถึงวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้ง

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Photo by Sora Sagano on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าอยากจะ "ดับกรรม" ยอมรับเลย!เมื่อมีสิ่งมากระทบ
แล้วมันกระเทือนเข้าไปหาจิต
ถ้าจิตเราทำความเข้าใจปั๊บ ยอมรับปั๊บ
"ฉั น ย อ ม รั บ ไ ด้"
มันจะ ว า ง
ถ้าอยากจะ "ดับกรรม" ยอมรับเลย!
ถ้ายอมรับได้ จิตเราจะไม่ยินดียินร้าย
มันจะเข้าสู่หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
"มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้
อันนี้เป็นหลักพื้นฐานเลยนะ

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
หนังสือคิดให้สบายก็ไม่เป็น
 
Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา