การวางเป็นเรื่องของจิตจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตมันจะปล่อยวางของมันเอง
เราภาวนานะเพื่อให้รู้ความจริงลงในขันธ์
ถ้าเห็นว่าขันธ์นี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษ 
จิตมันจะปล่อยวางของมันเอง
ไม่ต้องไปคิดเอา ไม่ต้องไปนึกเอา อย่างโน้นอย่างนี้นะ
ดูของจริงๆ ลงไปหรอก มันไม่สวยไม่งาม...
ไม่ดี ไม่วิเศษอะไรหรอกนะ มีแต่ทุกข์ล้วนๆ เลย
การที่เรามีสติ รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
ตามความเป็นจริงคือเห็นความจริงของมัน
ว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 
ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ ใจจะปล่อยวาง
เพราะฉะนั้นพวกเราก็มีหน้าที่เท่านี้แหละ 
มีสติคอยรู้สึกกาย มีสติคอยรู้สึกใจ
แล้วก็คอยดูซิกายจริงๆ เป็นยังไง จิตใจจริงๆ เป็นยังไง 
ดูของจริงไม่ใช่คิดเอา


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้สึกตัว นำพาให้ถึงความหลุดพ้น
ความรู้สึกตัว นำพาให้ถึงความหลุดพ้น 
รื้อถอนจากความเป็นทาส ตัดจากวัฏฏะ สู่ความเป็นอิสระ 
การเจริญสติ เกิดพลังงานแห่งธรรมทั้งหลาย 
เมื่อมีสติ ก็ทำความดี ละความชั่ว จิตใจก็บริสุทธิ์ 
เมื่อมีสติมาก ก็ไกลจากข้าศึกคือกิเลส เกิดปัญญาญาณ ...
เห็นรูปธรรมนามธรรม เห็นแจ้งจนสว่างล่วงพ้นภาวะเดิม 
แต่ก่อนเป็นผู้เป็น เปลี่ยนมาเป็นผู้เห็น (บริสุทธิ์) 

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา