จิตรู้ เป็นจิตที่ทำหน้าที่ รู้จิตรู้ เป็นจิตที่ทำหน้าที่ รู้ 
โดย ไม่มีเจตนาจะรู้
ผู้ปฏิบัติ  ไม่ต้องทำจิตรู้ขึ้นมา
เพียงรู้ว่าจิตหลง ส่งนอก-ส่งใน
จิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเอง..
จิตรู้เป็น จิตที่ตั้งมั่น เป็นกลาง ไร้น้ำหนัก
แต่เกิดอยู่ได้วับเดียวก็ดับไป
หมั่นตามรู้ทันความรู้สึกและพฤติกรรมของจิตเนืองๆ 
เพื่อให้จิตรู้เกิดบ่อยๆ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
Cr. Fb. ธรรม ชิด ใกล้

Image by neelam279 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตย่อมกลับสู่ธรรมชาติเดิมของจิต


เมื่อดอกไม้มีกลีบครบ 5 กลีบ
ดอกไม้นั้นก็สมบูรณ์
จากนั้นผลจะปรากฏเองตามธรรมชาติ
พระโพธิธรรม
.
ดอกไม้สวยหรือไม่สวย 
คนต่างหากที่พูด ดอกไม้ไม่ได้พูด 
ดอกไม้แค่ทำหน้าที่ของดอกไม้ 
คือมีกลีบครบ 5 กลีบ
เฉกเช่นเดียวกับจิต 
จิตแค่ทำหน้าที่ของจิตคือรับรู้อารมณ์ 
ความคิดปรุงแต่งต่างหาก
ที่ไปปรุงแต่งจิตว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดี
เมื่อใด จิตทำหน้าที่ของจิต
เพียงสักว่ารู้อารมณ์
เมื่อนั้น จิตย่อมกลับสู่ธรรมชาติเดิมของจิต
จิตนั้นก็สมบูรณ์
จากนั้นผลจะปรากฏเองตามธรรมชาติ

ชีวา นาวิน
เพจ เซน

Image by neelam279 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา