ความทุกข์จะมี ก็ต่อเมื่อสติของเราอ่อนกำลัง
          เมื่อใดที่จิตของเราอยู่ด้วยความแจ่มแจ้ง อยู่ด้วยความโปร่งโล่ง ความทุกข์ก็จะไม่มี ความทุกข์จะมี ก็ต่อเมื่อสติของเราอ่อนกำลัง

                                         หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส (ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ทำจิตให้ว่างจากร่างกายและอารมณ์ เป็นทางพ้นทุกข์         ผู้เพียรทำจิตให้ว่างจากร่างกาย หรืออารมณ์ต่างๆ แบบนี้ เป็นแบบของพระอริยเจ้า เป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาญาณอยู่ด้วยกัน ทำได้ทุกเวลา ทุกอิริยาบถ นั่ง นอน ยืน เดิน ทำได้ทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่แบบหมู่คณะ เป็นทางหลุดพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอน เป็นทางลัดตรงไปสู่จุดหมายปลายทางคือ พระนิพพาน

                                                                                                            หลวงปู่ดาบส สุมโน

ยอดความสุขที่เป็นมิจฉาทิฐิทุกวันนี้ปรากฏว่ามีชาวพุทธมากมายที่ถือว่าความร่ำรวย 
การมีอำนาจ ชื่อเสียง ยศฐาบรรดาศักดิ์ 
ความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุ คือยอดความสุขของฆราวาส 
ความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่า "มิจฉาทิฐิ"
เพราะจะเป็นเหตุของการประพฤติที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเอง
ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อม มันไม่เป็นความจริง 
ความสุขดังกล่าวเป็นแค่ความสุขระดับล่าง 
ย่อมมีทุกข์ไม่มากก็น้อยเจือปนอยู่เสมอ 

ชยสาโรภิกขุ

ผู้มีสติย่อมไม่ปล่อยใจไปเป็น “ผู้ทุกข์”           แม้ความทุกข์จะจรเข้ามา แต่ผู้มีสติย่อมไม่ปล่อยใจไปเป็น “ผู้ทุกข์” หากเป็นเพียง “ผู้เห็นความทุกข์” ผู้มีสติย่อมไม่ตีอกชกหัวเพราะเข้าใจไปว่าตน “มีทุกข์” เหลือประมาณ หากเห็นความทุกข์นั้นเป็นเพียงอาคันตุกะที่จรเข้ามา หากไม่เอาตัวตนเข้าไปแบกรับและปรุงแต่งต่อเติม มันย่อมจางหายไปในที่สุด

                                                                                            หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ