วิหารธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย


ความเป็นตัวตน
เกิดจากการยึดติดในขันธ์ 5
เพราะฉะนั้นการไม่ยึดติด
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
นั่นคือ "พุทธสภาวะ" ..
ภายนอกมันก็ทำงานทำการ 
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
แต่ข้างใน..มีแต่ "รู้" ที่บริสุทธิ์ 
ไม่ยึดติดกับอะไรเลย.. 
ฝึกอยู่กับสภาวะรู้ไปเรื่อยๆ 
จนสามารถอยู่กับรู้
ได้เป็นปกติในชีวิตประจำวัน 
ทำงานทำการก็อยู่กับรู้ได้ 
ตรงนี้คือ..
วิหารธรรมของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย 
ที่เรียกว่า..สุญญตา 
มันว่างจากตัวตน..จากความยึดมั่นถือมั่น 

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by Foto-Rabe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาดีที่สุด..


ดีที่สุด ก็ไม่ดีเท่า...
ว่าง (จากดี)

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by John_Ioannidis from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา