ให้รู้จักจิตของเรารู้จากจิตที่เป็นสมาธิ รู้ถึงความเป็นจริงแล้ว 
เราก็หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนา 
รู้ไม่ถึงความเป็นจริงก็ไม่หมดความสงสัยดอก 
ศาสนาเป็นอย่างไร เรารู้ของเราเอง 
อย่าปล่อยให้มันปรุงแต่งมากนัก 
ข้อสำคัญ ให้รู้จักจิตของเราเท่านั้นเอง 
...เพราะว่าจิตคือตัวหลักธรรม 
นอกจากจิตแล้ว ไม่มีหลักธรรมใด ๆ เลย

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล