ความดีของโลกอยู่ไม่นานความดีของโลกจะวิเศษวิโสอย่างไร
ก็ไม่นานดอก
แล้วมันก็ต้องแยกกันกับเรา
ไม่เหมือนสุขในทางธรรม คือ จิตสุข
มันย่อมจะติดกับตัวเราไปเสมอ
ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ผู้ถึงมรรค ผล นิพพาน           ผู้จะต้องถึงมรรคผลนิพพานได้นั้น จะต้องทำทางใจ ถ้าไม่ทำทางนี้แล้ว จะทำการกุศลสักเท่าไร ก็ถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้ นิพพานนี้จะต้องถึงด้วยข้อปฏิบัติทางใจเท่านั้น ที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นเหตุแห่งสมาธิ สมาธิเป็นเหตุแห่งปัญญา ปัญญาเป็นเหตุแห่งวิมุตติ สมาธิเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาและญาณ อันเป็นองค์สำคัญของมรรค


                                                                                 ท่านพ่อลี ธัมมธโร

รัตนะภายใน            พระพุทธรูป เป็นพุทธนิมิตภายนอก สำหรับเป็นที่กราบไหว้สักการะ ธรรมะภายนอก สำหรับให้คนได้สดับฟังศึกษาเล่าเรียน  สังฆะภายนอก สำหรับเป็นพี่เลี้ยงคอยตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอน ส่วนรัตนะภายในนั้นคือ การทำพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ให้มีขึ้นในจิตใจ


                                                                                  ท่านพ่อลี ธัมมธโร

จะไปกับพระพุทธเจ้าหรือไปกับมาร?          ขณะที่เรามานั่งเจริญภาวนาพุทโธๆ อยู่นี้ ก็เท่ากับว่าตัวเรากำลังพายเรือจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า หรือนำเสด็จพระพุทธเจ้าประทับไปในหัวเรือ เราจะไปกับพระพุทธเจ้าหรือจะไปกับพญามาร? คิดดูให้ดี ถ้าเราจะไปกับพระ ก็ต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก ด้วยคำภาวนาว่า "พุทโธ" ให้เสมอๆ ตัวมารมันจะมาเรียกร้องอย่างไร ก็อย่าไปกับมัน


                                                                                 ท่านพ่อลี ธัมมธโร

การปล่อยวาง          จุดสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็คือ ทรงสอนให้ปล่อยให้วาง ไม่ยึดถือ คนรู้มากก็ปล่อยได้มาก รู้น้อยก็ปล่อยได้น้อย ขั้นแรกทรงสอนให้ "บริจาคทาน" เพื่อเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะให้ปล่อยวางได้ ต่อมาก็ "จาคะ" คือความเสียสละ ซึ่งเหล่านี้เป็นอุบายให้มนุษย์เรารู้จักการปล่อยวาง

                                                                       ท่านพ่อลี ธัมมธโร

อารมณ์คือของหนักอารมณ์ภายนอกต่าง ๆ
ที่เราเก็บมายึดถือไว้
ก็เปรียบเหมือนเราเอาหาบของหนัก ๆ มาไว้บนบ่า
ถ้าเราปลดปล่อยเสียได้
ก็เท่ากับเราวางหาบนั้นลงบนพื้น ตัวเราก็จะเบาสบาย
เราจะกระโดดขึ้นหรือกระโดดลงก็ได้
เพราะมันไม่มีของหนักมาถ่วงตัวไว้
ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ธรรมะที่แท้จริงธรรมะ ที่แท้จริงอยู่ที่ไหน
คำพูด, หนังสือ, คัมภีร์, เจดีย์
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของธรรมะ
ส่วนตัวจริงของธรรมะนั้นอยู่ที่จิตใจ
ท่านพ่อลี ธัมมธโร