จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวางจงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง

ท่านดาไลลามะ

ผู้จากของรักได้แล้วย่อมไม่มีโศกความโศกเกิดขึ้นจากความรัก
ภัยเกิดขึ้นจากความรัก
ผู้จากของรักได้แล้วย่อมไม่มีโศก
ภัยจะมีมาจากที่ไหน
ความโศกเกิดขึ้นจากความรัก
ความโศกเกิดจากความยินดี
ความโศกเกิดขึ้นจากกามคุณ
ความโศกเกิดขึ้นจากตัณหา

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

จงรักษาความเป็นกลางจงรักษาอัพยากฤตธรรม
คือความเป็นกลางนี้ไว้
อย่าเมาต่อสุข
อย่าเมาต่อทุกข์
นี่คือการเดินถูกต้อง
ตามทางสัมมาทิฏฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงปู่ทา จารุธัมโม

ความทุกข์มีขึ้นเพื่อสอนเราความทุกข์มีขึ้นเพื่อสอนเรา
ให้รู้จักหลุดพ้นจาก......ความทุกข์
ปัญหาเกิดขึ้นเพื่อสอนเราให้เกิดปัญญา
ด้วยเหตุนี้ปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
หากคือครูที่มาสอนให้เราฉลาดขึ้นนั่นเอง

พระไพศาล วิสาโล 

ให้มีสติกํากับใจ เป็นสติถาวร          ในทางปฏิบัติที่ว่า ปฏิบัติจิต ปฏิบัติใจ โดยให้ใจอยู่กับใจนี้ ก็คือให้มีสติกํากับใจให้เป็นสติถาวร ไม่ใช่เป็นสติคล้ายๆ หลอดไฟที่จวนจะขาด  เดี๋ยวก็สว่างวาบ เดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็สว่าง  แต่ให้มันสว่างติดต่อกันไปตลอดเวลา   เมื่อสติมันติดต่อกันไปอย่างนี้แล้ว   ใจมันก็มีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "อยู่กับตัวรู้ตลอดเวลา"  ตัวรู้ก็คือ "สติ" นั่นเอง หรือจะเรียกว่า "พุทโธ" ก็ได้   พุทโธที่ว่า รู้ ตื่น เบิกบาน ก็คือตัวสตินั่นแหละ

                                                                                                        หลวงปู่ดูลย์ อตุโล