เขาจะรู้จักจิตที่ว่างเปล่า


หากใครรู้ว่า 
สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีขึ้น 
อันอยู่ในจิตของเขานั้น 
เกิดขึ้นมีขึ้นได้ด้วยอย่างไร 
เขาจะรู้จักจิตที่ว่างเปล่า
อันหมดจดที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอน

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท)

Image by ashcool from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ไม่ต้องมีเรา!


ลัดสั้นเลย ไม่ต้องมีเรา!
เชื่อตามพระพุทธเจ้าเลย
อะไรโผล่มา มันเกิดแล้วก็ดับ
เป็นเรื่องข้างนอกหมดเลย
สนใจตัวไปดู..... ตัวที่ดู... ผู้ดูเนี่ย...
คอยสังเกต 'ตัวดู'
อย่าให้ตัวดูนี่ มีความรู้สึกว่าเป็นเรา
ให้มันสักแต่ว่าดู.... มันเป็น “ธาตุรู้'”
มันจึงรู้อารมณ์ได้โดยธรรมชาติของมัน
เนี่ยเรายังไม่ตาย มันก็รู้อารมณ์ได้
มันก็ปรุงแต่งอารมณ์ได้
เราไม่ไปยึดความปรุงแต่งเหล่านั้นว่า 'เป็นเรา'
ปล่อยให้มันผ่านมา... ผ่านไป....
เกิดแล้วก็ดับไป ๆ
มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเอง

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Krahulic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา