เห็นตาม “ความเป็นจริง”การที่เราสามารถที่จะถอนตัว
จากการเข้าไปยินดีและยินร้าย
หรือว่าตัวที่ "เข้าไปเป็น" ได้ไวเท่าไร 
นั่นคือการเห็นตาม “ความเป็นจริง”มากเท่านั้น 
ถ้าเรายังเผลอเข้าไปยินดีและยินร้ายกับสิ่งเหล่านั้น 
นั่นคืออาการบิดเบือน ความเป็นจริงที่กำลังปรากฏ 
บิดเบือนด้วยอวิชชาคือความหลงของเรา 
บวกตัณหา คือความอยาก และผลสุดท้าย
คืออุปาทาน ที่เข้าไปยึดด้วยความหมายมั่น

พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาอรหันต์ เขาเป็นกันที่เราไม่ใช่เป็นที่เกาะ


อย่าเที่ยวซุกซนทำตนเป็นคนถือมงคลตื่นข่าว 
ความดีไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น ความดีอยู่ที่เรา 
ใครเขาเป็นอรหันต์ เราไปเกาะเขาเราจะได้อะไร 
ความเป็นอรหันต์ เขาเป็นกันที่เราไม่ใช่เป็นที่เกาะ 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา