“กุศล” เป็นชื่อแห่งความเสียสละ


“บุญ” นั้นเป็นชื่อแห่งความสุข 
ครั้นเมื่อใจมันสงบลงไปแล้วมันก็สบาย..อันนั้นแหละ 
บุญอยู่ที่ไหน ความสุขก็อยู่ที่นั่นแหละ 
เหตุนั้นท่านจึงว่า บุญนี่เป็นชื่อแห่งความสุข 
“กุศล” นี่เป็นชื่อแห่งความเสียสละ ไม่ยึด ไม่ถืออะไร 
ถ้าผู้ใดมีอุบายปัญญาสอนจิตให้ละความยึด ความถือ
ในสิ่งที่จะก่อให้เกิดราคะ โทสะ โมหะนี่นะ 
มีอุบายสอนใจให้ละ ให้ปล่อย ให้วางมันออกไป 
กุศลมันก็เกิดขึ้น ให้เข้าใจคำว่า “กุศล” มันเป็นอย่างนี้แหละ 
คือ จิตใจที่ฉลาดสามารถละกิเลสบาปอธรรม
ให้ออกไปจากดวงจิตนี้ได้ 
นี่..นี่เรียกว่า “กุศล” ให้เข้าใจ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by lillaby from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สิ่งที่ต้องละทิ้ง มีเพียงความยึดมั่นถือมั่น


สรรพสิ่งในโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว
ดังนั้น..
จึงไม่มีอะไรที่เราต้องละทิ้ง
สิ่งที่ต้องละทิ้ง
มีเพียงความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้น
...สรรพสิ่งมีเพียงให้เราใช้
มิใช่ให้เราครอบครอง
แต่สุดท้ายธรรมชาติก็จะบังคับให้คืนทุกสิ่ง
กลับสู่ธาตุ คืนสู่โลก
ถึงแม้เราจะเต็มใจ หรือไม่เต็มใจ
ผู้ใดหลงยึดสิ่งใดไว้ ก็จะทุกข์สิ่งนั้นจนวันตาย
เกิด ตายกี่รอบๆ ธรรมชาติก็จะสอนเธอวนซ้ำๆว่า
แม้แต่เส้นผมหรือความคิดแค่ขณะ 
ก็ยังไม่มีความเป็นเธอ เป็น เขา เป็น เรา

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Printeboek from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา