เอาจิตไว้นอกกายเป็นเหตุแห่งทุกข์จิตเอาไว้นอกกายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ร่ำไป 
เอาจิตไว้ในกายนั้นแหละคือหนทางดับทุกข์

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

รากแก้วพุทธศาสนาอยู่ที่ "จิตตภาวนา"รากแก้วพุทธศาสนาอยู่ที่ "จิตตภาวนา"
เวลานี้พวกเราชาวพุทธได้แต่ "กระพี้" ไม่ได้แก่น 
คือ การให้ทาน รักษาศีล ทำความดีประเภทต่างๆ เป็น "กระพี้" ทั้งนั้น
เมื่อเทียบเข้าไปหลัก "จิตตภาวนา" นั้นคือ "แก่นแท้" 
ถ้าใครได้ปฏิบัติเข้าไปตรงนี้แล้วได้สัมผัสกับ "แก่นแท้" มากน้อยเพียงไร
ความดีนี้จะกระจายออกมา ความละเอียดลออทุกอย่าง 
จะออกมาจาก "จิตตภาวนา" ทั้งนั้น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน