วาสนาบุญแก่กล้า โลภโกรธหลงจะหายไปเองถ้าวาสนาบุญของเราท่านทั้งหลายมีแก่กล้า 
ยังทานศีลภาวนา หรือสมถภาวนา
ของเราท่านทั้งหลาย ให้แก่กล้าบริสุทธิ์ถึงที่แล้ว 
ความโลภ โกรธ หลง 
ก็จะหายจากจิตจากใจของเราไป
โดยที่ไม่ต้องขับไล่ไม่ต้องไสหนี 
มันจะหายไปเอง

หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก

“การภาวนา” คือรากแก้ว
“การภาวนา” คือรากแก้ว
ถ้าไม่มีการภาวนาก็อย่างนั้นละ เหมือนกับว่า ต้นไม้ไม่มีรากแก้ว
เอนโน้นเอนนี่ล้มได้ง่าย
ถ้ามีการภาวนาแล้ว จิตใจหนักแน่นมั่นคง...


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน