แก่นสารของชีวิตเริ่มที่มีสติรักษาจิต
แก่นสารของชีวิตเริ่มต้นตรงที่มีสติรักษาจิต
เมื่อจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้นานขึ้น ๆ
"อารมณ์ข้างนอก" ซึ่งมันเคยมีอิทธิพลต่อจิต 
เคยครอบงำจิต บีบคั้นจิต ทับถมจิต 
มันก็ดับไปได้... สลายไปได้ ...


พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต