ถ้าจิตใจผู้รู้ อยู่ภายใน...
ถ้าจิตใจผู้รู้ อยู่ภายใน
มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว 
ไม่มีอะไรกลัว ความกลัวย่อมหมดไป 
ความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆ ย่อมหมดไป
เหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง 
ใสสะอาดปราศจากมลทินโทษ...


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

โลกวุ่นวาย เพราะไม่มีสติ ไม่มีสมาธิอยู่ที่ปัจจุบันธรรม
ที่โลกวุ่นวายทั้งหมดก็เพราะหลงสมมติ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 
ไม่มีสติ ไม่มีสมาธิอยู่ที่ปัจจุบันธรรมคือกายใจนั่นเอง 
เมื่อไม่มีสติสมาธิอยู่ที่ปัจจุบัน จึงไม่เห็นความคิดที่ก่อเกิดขึ้นมา เป็นสมมติหมด 
จึงหลงอยู่ในความคิดเหล่านั้น เรื่องที่ดีก็ยินดีไป 
เรื่องที่คิดว่าไม่ดีก็ยินร้ายไป หมุนอยู่อย่างนั้น 
สิ่งใดที่คิดว่าดีก็อยากจะรักษาไว้ สิ่งใดไม่ดีก็จะทำลาย 
จิตนั้นจึงไม่ถึงซึ่งความเป็นกลาหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่ตลอด 
เพราะอะไร เพราะความหลง ความรู้ไม่จริงนั่นเอง 
ไม่เห็นแจ้งในสมมติและขันธ์ ๕ นั่นเอง


พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเองถ้าอยากรู้ใจคนอื่น ให้รู้ใจตนเอง
ถ้าอยากแจ่มแจ้งในผู้อื่น 
ให้แจ่มแจ้งในตนเอง
ถ้าแจ่มแจ้งในสิ่งหนึ่ง ....
ก็จะแจ่มแจ้งในทุกสรรพสิ่ง


พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา : บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา