แก่นสารสำคัญของการเจริญวิปัสสนาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความสงบในขั้นสมาธิ ยังไม่ใช่ความสงบที่แท้จริง 
ความสงบที่แท้จริงนั้น คือมี ปัญญาญาณ มีวิปัสสนาญาณ 
เป็นเครื่องชําระให้กิเลสตัณหา อวิชชา ให้หมดไป สิ้นไปได้ 
นั้นแลจึงเรียกว่าความสงบที่แท้จริง 
ไม่มีกิเลสตัณหามาก่อกวน
ให้จิตกระเพื่อมอีกต่อไป
และเป็นความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ 
จึงเรียกว่า สงบแล้วจากข้าศึกทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง 
เป็นความสงบที่ไพบูลย์ เป็นความสงบที่เป็นปกติแล้ว..

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อสติควบคุมจิตได้แล้ว กิเลสก็ดับถ้าจะกล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นของกว้าง ก็กว้าง 
กล่าวคือท่านสอนเรื่องจิตที่ส่งส่ายไปตามอารมณ์
หาที่สุดมิได้ คือหาประมาณที่สุดไม่ได้นั่นเอง 
ถ้าจะว่าเป็นของแคบ ก็แคบนิดเดียว 
คือเมื่อสติควบคุมจิตได้แล้ว 
หาต้นตอที่เกิดของกิเลสได้แล้ว 
กิเลสก็ดับ ณ ที่นั้นเอง

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา