วางให้หมด จึงถึงฝั่งดี ชั่ วกลางๆ มันต้องวางให้หมด 
สุข ทุกข์ กลางๆ มันต้องวางให้หมด 
มันต้องดับหลงทั้งหมดให้ได้เสียก่อน 
ถึงจะไปรอด คือผู้ถึงฝั่ง 
ถ้ายังไปยึดโน่นยึดนี่ เสร็จ ไปไม่รอด 
สติเป็นตัววางขันธ์ ๕ ทั้งหมด 
นี่เป็นทางรอด มันจะต้องวางกังวลให้หมด 
ถ้าวางกังวลได้หมด รูป-นามมันถึงจะดับ

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

เป็นชาวพุทธ อย่าให้เสียชาติเกิด          เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว ได้พบหนทางที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตของเราแล้ว ถ้าเราไม่เดินไปตามนั้นเราจะไม่เสียดายหรือ เมื่อชาตินี้ไม่ปฏิบัติแล้ว อีกกี่ชาติ จึงจะได้พบหนทางเช่นนี้อีก

                                                                                                  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

วิโมกขธรรมมีค่ากว่าสุขทางโลก          พระพุทธเจ้า และพระสาวกเจ้าทั้งหลาย ท่านได้เสียสละความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้น พระองค์ท่าน มีผู้คนยกย่องสรรเสริญ คอยปฏิบัติอุปัฏฐากแล้ว ได้เสียสละมานอนกับดิน กับหญ้า ใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหาร เป็นต้น การเสียสละเหล่านี้ เพื่อประโยชน์อะไร ก็เพื่อให้ได้ถึงซึ่งวิโมกขธรรม คือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ และตาย

                                                                                                            หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล