ไม่ควรยึดถือทั้ง ๒ ฝ่าย


ให้พิจารณาในความไม่เที่ยง
เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไว้เสมอ  
และก็ต้องมองในแง่ที่เป็นของเที่ยง 
เป็นสุข เป็นอัตตาไว้ด้วย 
ต้องมองให้เห็นทั้ง ๒ ด้าน
อย่าไปเพ่งแต่โทษเขาอย่างเดียว 
ต้องมองถึงประโยชน์ ของเขาด้วย
คือ ฝ่ายเที่ยง ฝ่ายสุข ฝ่ายอัตตา 
แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควร ยึดถือทั้ง ๒ ฝ่าย 
มิฉะนั้นก็จะเหมือนกับคนที่มีตาข้างเดียว 
จะโดน เจ้าตัวเที่ยง สุข และอัตตา
แอบมาตีหัวโดยไม่รู้ตัว 

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by insspirito from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา