ตั้งสติให้ดี สมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง

เราจะต้องเพียรพยายาม พิจารณา 
ภาวนาให้จิตและอารมณ์เป็นหนึ่งให้ได้ตลอดเวลา 
ตั้งสติให้ดี สมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง

หลวงปู่สาม อกิญจโน

"รู้เขา" นั้น ไม่ใช่ดีเสมอไป    "รู้เขา" นั้น ไม่ใช่ดีเสมอไป 
    "รู้เรา" นั่นแหละ เป็นอุดมมงคล

      
    หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก