จะได้อยู่เฝ้าวัฏฏะนานๆ


ใจที่เป็นมารของเรา 
มันไม่ห้ามสวรรค์หรอกนะ
มันชอบด้วยที่จะได้สวรรค์ 
เพราะง่ายที่ทำให้เกิดความพึงใจติดข้อง 
จะได้อยู่เฝ้าวัฏฏะนานๆ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by TheDigitalArtist from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นิพพาน แปลว่าใจที่ปกติ


นิพพาน แปลว่าใจที่ปกติ-สงบเย็น
ไม่ไหลไปตามความพอใจและความไม่พอใจ
คนที่มีจิตใจเช่นนี้ เรียกว่า คนมีศีล-มีธรรม
ศีล
ไม่ได้หมายถึงศีล ๕ ข้อ   ศีล ๒๒๗ ข้อ
เพราะนั่นเป็นศีลสังคม
ศีลในที่นี้มีเพียงข้อเดียว  เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ที่ต้องรักษากันจริง ๆ จัง ๆ
คือให้รักษาใจ เป็นศีลใจ
ใครรักษาได้ ก็ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
มีจิตใจปกติ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
 
Image by KLAU2018 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา