ข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิด...คำสอนของพุทธะทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียว
คือพาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิด
บัดนี้ ถ้าเราหยุดความคิด
และหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้ว...
คือหมายถึง สามารถปฏิบัติ...

จนหยุดพฤติของความคิดปรุงแต่งต่างๆ เสียได้
ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิต
คิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไป
เป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวง
นั่นแหละเป็นตัว ธรรม หรือ พุทธะ หรือธรรมชาติเดิมแท้...

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หนังสือ จิตคือพุทธะ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เห็น “ทุกข์” เป็นมรรค
เมื่อเห็น “ทุกข์” แล้ว

ความเห็นทุกข์นั่นแหละเป็น “สัมมาทิฏฐิ”
เห็นทุกข์นั่นแหละ เรียกว่า ละ“สมุทัย”แล้ว
ละสมุทัยก็เป็น “นิโรธ” 
ความเห็นธรรมตัวเดียวนั่นแหละ 
เลยเป็นมรรคทั้งหมด
เรียกว่าเห็นธรรมในขณะจิตเดียว


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนา ด้วยเจตนาดับตัวตน
เราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนา
ด้วยเจตนาดับตัวตน
เพราะไม่เคยมีตัวตนให้ดับ
เราต้องการดับอุปาทานว่ามีตัวตน
อันเป็นปัจจัยแห่งการสืบสายทุกข์ต่างหาก


ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/