วิธีที่ชี้ชัดว่าเป็นจิตตั้งมั่นแบบสัมมาสมาธิ


ถ้าเห็นจิตดิ้นรน เห็นความบีบคั้น คือ “เห็นทุกข์” 
ถ้าเห็นจิตดิ้นรน จะพุ่งไปทำอะไร 
เป็นเหตุจูงใจให้ไปทำอะไร 
เรียกว่า “เห็นตัณหา” 
แบบนี้คือเห็นสภาวะ เราไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้
.
เห็นแล้วควรทำอะไรต่อ?
ถ้าเห็นตัณหา เห็นแล้วไม่เอากับมัน เห็นแล้วควรจะละ
ถ้าเห็นทุกขลักษณะ เห็นแล้วให้เข้าใจมัน 
ถ้าเห็นทุกขลักษณะจริง ตอนเห็นจะไม่เป็นทุกข์
จะไม่เอาอะไรกับมัน เป็นการเห็นแล้วได้ปัญญา
.
#จิตที่ไม่ไหลใช่ว่าจะเป็นสมาธิที่ดีเสมอไป
จิตไหลคือไม่มีสมาธิ
แต่จิตที่ไม่ไหลใช่ว่าจะเป็นสมาธิที่ดีเสมอไป
ถ้าจิตไม่ไหลเพราะไปกดข่มไว้ จิตมีน้ำหนัก
.
จิตที่ไม่ไหลที่เป็นสมาธิที่ดี ตั้งมั่นขึ้นมาแบบเป็นสัมมาสมาธิ
จะมีความรับรู้ว่า สิ่งหนึ่งถูกรู้ มีผู้รู้อยู่ต่างหาก
แต่ถ้าไม่ไหลเพราะกดข่มไว้ แนบนิ่ง แบบนี้ไม่ใช่
.
วิธีที่ชี้ชัดว่าเป็นจิตตั้งมั่นแบบสัมมาสมาธิคือ
จิตจะแยกกับอารมณ์ 
คือมีจิตรู้ และมีอารมณ์ (เช่นลมหายใจ) ถูกรู้
เวลามีความโกรธ จะเห็นความโกรธอยู่อีกส่วนหนึ่ง 
เห็นความโกรธ “ไม่ใช่จิต”  
จิตที่เห็นกิเลส เห็นเวทนา ถูกรู้อยู่ มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหาก
จึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา 
เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ
รู้ตามจริงตามที่เป็น

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การภาวนานี่ มันเปลี่ยนคนได้


การภาวนานี้
อาตมาถือเป็นเรื่องสุดยอด
เพราะการภาวนานี่ มันเปลี่ยนคนได้
มันเปลี่ยนชีวิตได้ เปลี่ยนจิตใจได้
เปลี่ยนจิตใจ จากจิตใจไม่ดี เป็นคนดี
จากจิตใจไม่มีธรรม เป็นมีธรรม
จิตใจไม่เห็นกาย ว่าเป็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
มาภาวนาแล้ว มองเห็นอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา
นี่มันอัศจรรย์ตรงนี้ มันเปลี่ยนได้จริงๆ
โยมท้อแท้ไม่ได้
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
Image by angelicavaihel from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา