เราเลือกเวลาภาวนาไม่ได้เลยจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราได้ภาวนานั้นคือพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระพุทธเจ้าเตือนพวกเราว่า "วันคืนล่วงไปๆ เธอทำอะไรอยู่"
เราได้พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม จริงไหม..
เราได้ภาวนานั้นคือพระพุทธเจ้าอยู่กับเรา
พิจารณากายเวทนา จิต ธรรม..
ผู้ใดเห็นจิตเศร้าหมอง เห็นจิตผ่องใส ผู้นั้นเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต
เห็นตัวสภาวะ นั่งยืนเดินนอนเป็นไตรลักษณ์
เป็นพุทธสภาวะ เกิดดับๆ ไป
เราก็...พระพุทธเจ้าอยู่กับเรา คุ้มครองเรา
ไม่ให้ตกไปที่ต่ำ นี้แหละคือธรรมะ..

หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา