สถาบันกายและสถาบันใจ


สถาบันกายและสถาบันใจนั้น 
มันเป็นสถาบันที่ทุกคนควรเข้าไปศึกษา 
เพราะมันเป็นสถาบันที่สูงสุดในโลก
ไม่มีครูสอน เรียนได้ทุกเวลา ไม่มีค่าเทอม 
ไม่มีอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเรียนใดๆ ทั้งนั้น 
ตัวของเราคนเดียวเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเรียน   
ถ้าหากใครเรียนจบทั้งสองสถาบันนี้แล้ว  
คือ...จบแล้วจบเลย 
ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีกชั่วนิรันดร์กาล 
กลายเป็นผู้พ้นทุกข์พ้นภัยตามรอยอริยสาวก 
ตามรอยของพระพุทธเจ้า
เข้าสู่ดินแดนแห่งอมตธรรม 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นิโรธสัจจ์


จิตที่แล่นเข้าไปหลงอารมณ์
เป็นสมุทัยสัจจ์
จิตที่เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริง
ในอารมณ์ทั้งหลาย 
และกระแสจิตที่แล่นอยู่
และสภาพจริงของจิตเดิม
รู้ได้เช่นนี้เรียกว่า มรรคจิต
ปล่อยวางสภาพของอารมณ์และกระแสจิต 
และสภาพจิตอันนี้ 
ปล่อยได้ไม่ยึดถือนี่แหละเรียกว่า นิโรธสัจจ์

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
ที่มา สติปัฏฐาน

Image by truthseeker08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา