ความทุกข์ ความล้มเหลว คือมิตรที่มาในรูปศัตรู

ความทุกข์ ความล้มเหลว 
ความพลัดพรากสูญเสีย ความเจ็บปวด 
สิ่งเหล่านี้ใครๆ มองว่าเป็นศัตรู 
แต่ถ้าพิจารณาให้ดี มันคือมิตรที่มาในรูปของศัตรู 
เพราะมันสอนให้เราเกิดสติ เกิดปัญญา ...
เห็นแจ้งเข้าใจความจริงของชีวิต
จนสามารถปล่อยวาง และหลุดพ้นจากความทุกข์
ถ้าเรามองแบบนี้ เราก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆ ที่ไม่พึงปรารถนาได้

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 

ปัญหาของมนุษย์คือความไม่รู้ ไม่เห็นตามความเป็นจริง          ปัญหาของมนุษย์คือความไม่รู้ ไม่เห็นอะไรตามความเป็นจริง ที่เรียกว่าอวิชชา...เพราะจิตมันติดความรู้สึกที่เป็นตัวตน เรามองอะไรก็มองไม่ตรง เห็นอะไรก็ไม่เห็นตรง ไม่มีสภาพธรรมที่เป็นเห็นเฉยๆ ... “เห็นเฉย” คือ ตัวเห็นก็เฉยๆ ตัวจิตก็เฉยๆ เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เป็นจิตที่ไม่มีอวิชชาครอบงำ ไม่มีความปรุงแต่งเข้าไปครอบงำ

                                                                                            หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส
                                                                                                  (ส.มหาปัญโญภิกขุ)

การปฏิบัติธรรมคือมีสติรักษาใจให้ปกติสุขแท้จริงการปฏิบัติธรรม
ใช้เพียงขณะปัจจุบันตรงหน้าเท่านั้น
ด้วยการมีสติรักษาใจให้ปกติสุข 
การปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็น
ต้องเห็นทุกเหตุปัจจัยตรงปัจจุบัน ...
ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตรงปัจจุบันนั้น
ความปกติสุขอันเป็นผลของการปฏิบัติ
ก็เกิดขึ้นตรงปัจจุบันนั้น

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส