ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ลึกซึ้งที่สุด
ถ้าจะฟังเทศน์ แต่ความจริงล้วน ๆ
พระจะต้องพูดแต่คำว่า “เกิด-ดับ ๆ ๆ ๆ”
คงไม่มีใครอยากฟัง ฟังไม่กี่ครั้งก็เบื่อ
ผู้แสดงจึงต้องหาอะไรมาประกอบการอธิบาย
เพื่อให้มันน่าฟัง... แต่แท้ที่จริงแล้ว
ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ลึกซึ้งที่สุด
ก็สักแต่ว่าเข้าใจเรื่องการเกิดและการดับเท่านั้น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การรักษาจิตคือการบำรุงสติ
..ทำข้อวัตรหรือทำงานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรม 
หรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว 
ไม่ปล่อยใจให้ส่ายแส่ไปตามอารมณ์ต่างๆ 
ตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์...
การรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้น 
เป็นการบำรุงสติและจิตเพื่อควรแก่งานทางด้านสมาธิภาวนา
และงานอื่นๆ ได้ดี..


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา