เพียงแค่รู้ ความโกรธจึงดับ


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รู้ความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งปวง เรียกว่า มีสัมมาทิฏฐิ“อัตตา” ไม่มีอยู่จริง ที่กล่าวว่า “ตน”
ก็เป็นเพียงคำที่สมมติกันขึ้น
เพื่อให้สะดวกในการสื่อสารกันในหมู่มนุษย์
ปัญหามันเกิดขึ้นก็ตรงที่
พอสมมติกันแล้วก็หลงยึดถือ
ว่ามีตัวตนจริงๆ เรียกว่า "หลงสมมติ"
อัตตาไม่ใช่กิเลส ไม่ต้องละอัตตา
เพราะอัตตาไม่มีอยู่จริง
สิ่งที่จะต้องทำก็คือ รู้เท่าทัน
ตามความเป็นจริงว่าไม่มีอัตตา นั่นคือ
มีปัญญารู้ความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งปวง
เมื่อรู้อย่างนี้ก็เรียกว่า มีสัมมาทิฏฐิ

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา