ยิ่งยึดติดน้อย ยิ่งตื่นรู้ยิ่งมีความยึดติดมากเท่าไหร่ 
เธอก็ยิ่งจะต้องเผชิญกับ
ความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งมีความยึดติดน้อยลงเท่าไหร่ 
เธอก็ยิ่งตื่นรู้มากขึ้นเท่านั้น
จนแม้นกระทั่งไม่ยึดติดเองกับการตื่นรู้
ทุกๆ สิ่งที่เธอพบเจอเป็นเพียง
ภาพสะท้อนจากจิตที่ปรุงแต่งของเธอ
เมื่อสิ่งที่ปรากฎขึ้นมาทำให้รู้ว่า 
ไม่มีสิ่งใดที่อยู่อย่างถาวรตลอดไป
ล้วนคืนสู่ ว่าง

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สมาธิโดยธรรมชาติสมาธิที่ต้องเข้าๆ ออกๆ ไม่ใช่สัมมาสมาธิ... 
สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่เกิดโดยธรรมชาติ 
ปราศจากความตั้งใจ 
แต่เป็นภาวะของจิตที่ตั้งมั่น 
มั่นคงด้วยสติ สติสัมปชัญญะ 
เป็นสมาธิโดยธรรมชาติ

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา