หลักศาสนาพระพุทธเจ้าก็มีเท่านี้ล่ะมีสติรักษาจิตใจตัวเองเสมอ 
ตั้งสติตัวเอง ดูลมหายใจเข้าออกตลอดนี้
เรียกว่าคนภาวนาตลอดเวลานะ 
สังเกตอารมณ์ที่มากระทบใจ
ไม่ว่าจะเป็น โทสะ โมหะ หรือว่าราคะ ...
ก็จะรู้อยู่กับตัวเจ้าของตลอด
คนอย่างนี้พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 
ยกย่องสรรเสริญมากนะ 
นี่ล่ะ หลักศาสนาพระพุทธเจ้าก็มีเท่านี้ล่ะ

หลวงปู่แสง ญาณวโร

สติและสมาธิ กลมกลืนกันในตัวหากเรามีสติระลึกรู้จริงๆ 
กับการกระทบต่างๆ ที่เกิดดับอยู่ตลอด 
มันจะเป็นทั้งสติและสมาธิ กลมกลืนกันในตัว 
ไม่ช้าก็เร็ว เราจะเห็นความจริงได้ด้วยตนเอง 
ดังที่พุทธองค์ท่านตรัสว่า 
“มีดวงตาเห็นธรรม” นั้นเอง

หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

ผู้มีสติ ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่า เราจะนั่งสมาธิที่ไหน...
ผู้มีสติ ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่า
เราจะนั่งสมาธิที่ไหน ในวัดไหน
สมาธิจะได้ลึกตื้นหนาเพียงใด แค่ไหน
ขอให้มีสติ รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย