ไม่ให้เกียรติชีวิตตัวเอง


คนเราอยากจะมีอายุยืน 
ทำไมสนใจแต่ปริมาณชีวิตที่ยังมาไม่ถึง 
ไม่สนใจคุณภาพชีวิตที่มีอยู่แล้ว 
เราชอบเสียเวลากับความอยากได้ อยากมี อยากเป็น 
โกรธคนนั้น เกลียดคนนี้ เรื่องเพ้อเจ้อก็เยอะ 
การปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
ก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติชีวิตตัวเอง ไม่รักชีวิตจริง

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by zhuwei06191973 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ติดดีติดชั่ว


พระพุทธเจ้าท่านไม่ติดดีติดชั่ว 
ไม่ข้องอยู่ในอารมณ์ 
อดีตอนาคตและปัจจุบัน
ท่านจึงได้พระนามว่า “โลกวิทู” 
เป็นผู้รู้แจ้งโลก 
จิตนี้ไม่ติดข้องอยู่ในอารมณ์ภายนอก
ทั้งดี ชั่ว อดีต อนาคต ปัจจุบัน 
ก็จะเป็นจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะ 
เป็นจิตที่ตกอยู่ในกระแสของธรรม 
มีความสุขเย็นเป็น “วิหารธรรม” 
เป็น “วิชาวิมุติ” 
ผู้ใดปฏิบัติได้ขณะใด 
ก็ย่อมได้รับผลเย็นในขณะนั้น
ไม่จำกัดกาลเวลา เป็น “อกาลิโก”...

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา