ให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร
เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด
เหมือนคนจน
เห็นภัยของความยากจน

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม