การให้ธรรมที่แท้จริง...การให้ธรรมไม่หมายถึงเพียงการพิมพ์หนังสือธรรมแจก 
หรือการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา ให้รู้ให้เห็นธรรมเท่านั้น
แต่การให้ธรรมที่แท้จริง ย่อมหมายถึง
การทำตนเองของทุกคนให้มีธรรม 
ให้ธรรมในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติ 
ไม่ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่งสอนด้วยวาจา... 
การสั่งสอนธรรมหรือให้ธรรม
ด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนั้น 
มีความสำคัญเหนือกว่าการแจกหนังสือธรรม...
เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
จนธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายกับใจ 
นั่นแหละเป็นการแสดงธรรมให้ปรากฏ
แก่ผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายทั้งปวง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก

ควรฝึกสติให้อยู่ในเงื้อมมือตนเราเกิดขึ้นมากี่ภพกี่ชาติ ก็มาหัดสติตัวเดียวนี้ แต่ไม่สมบูรณ์กันสักที
เหตุนั้นควรที่พวกเราจะพากันรีบฝึกหัดสติแต่บัดนี้
เราจวนจะตายอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะตายวันไหน
ควรที่จะฝึกหัดสติให้อยู่ในเงื้อมมือของตนให้ได้
อย่าให้จิตไปอยู่ในเงื้อมมือของความหลงมัวเมา
ผู้ใดจิตไม่อยู่ในอำนาจของตนก็ได้ชื่อว่า เราเกิดมาเสียเปล่า 
ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียเปล่า ตายไปก็เปล่าจากประโยชน์

 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

การสิ้นความกำหนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะป่าเปลี่ยวเป็นที่ไปของฝูงเนื้อ 
กลางหาวเป็นที่ไปของฝูงนก 
การสิ้นความกำหนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะ 
พระนิพพานเป็นที่ไปของพระอรหันต์

หลวงปู่ศรี มหาวีโร