ปรารถนาปัญญา พึงทำใจให้สงบ          ผู้มีปัญญา...จึงเป็นผู้มีจิตสงบ แม้ปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญา พึงทำใจให้สงบ คือ สงบจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ปรารถนาเป็นผู้มีปัญญาเพียงไร พึงทำให้สงบเพียงนั้น อีกนัยหนึ่งก็คือ ทำใจให้สงบได้เพียงใด ก็จะสามารถอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นได้เพียงนั้น

                                     สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความผิดนี้แหละ เป็นครูอย่างดีจงระลึกถึงคติพจน์ ว่า “Do no wrong is do nothing!” 
“ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย” 
ความผิดนี้แหละ เป็นครูอย่างดี 
ควรจะรู้สึกบุญคุณของตัวเอง ที่ทำอะไรผิดพลาด 
และควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิเศษ คือความผิด

 ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต