รักที่พระพุทธองค์สรรเสริญจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ใช่กลั้น ไม่ใช่แสดงออก แค่เฝ้าสังเกตดู
ศิษย์: ผมไม่สามารถกลั้นโทสะเอาไว้ได้ 
แม้จะพยายามแล้วก็ตาม
ท่านโกเอ็นก้า: ไม่ใช่ไปกลั้น แต่ให้เฝ้าสังเกตดูมันเฉยๆ 
ยิ่งท่านไปกลั้นมันมากเท่าใด มันก็จะยิ่งฝังลึกอยู่ในใจ
ของท่านมากเท่านั้น แล้วปมนี้ก็จะขมวดแน่นขึ้นเรื่อยๆ ...
จนยากจะหลุดพ้นได้ ไม่ใช่กลั้น และก็ไม่ใช่แสดงออก 
เพียงแค่เฝ้าสังเกตดูเฉยๆ

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การปฏิบัติต้องพร้อมทั้ง ๔ อิริยาบถอย่าลืม การปฏิบัติต้องพร้อมทั้ง ๔ อิริยาบถ 
 คือ ยืน - เดิน - นั่ง - นอน และทำกิจการงานใดๆ 
 ก็ยกให้เป็นพระกรรมฐานหมด 
 กายส่วนกาย จิตส่วนจิต ต่างฝ่ายต่างทำงาน
 ควบคู่กันไปทั้งทางโลกและทางธรรม
อย่าลืมรักษาอารมณ์ของจิตเอาไว้ให้ดี ๆ 
 อย่าให้ไหลขึ้นไหลลงมากนัก 
 จิตเหนื่อยจักพลอยทำให้กายเหนื่อยไปด้วย 
 กล่าวคือหมดกำลังใจนั่นเอง จุดนี้ระมัดระวังเอาไว้ให้ดี ๆ
 อย่าให้เกิดแก่จิตเป็นอันขาด

 ธรรมโอวาท “สมเด็จองค์ปฐม”

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ยิ่งแสวงหา ใจยิ่งพร่องจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา