สิ่งใดชัดก็รู้สิ่งนั้นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ยากหรือง่าย ในการเรียนรู้กายใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

มีสติรู้กายอยู่เนืองๆ เรียกว่าภาวนา
การปฏิบัติธรรมมีไม่มาก
เรามาสร้างตัวรู้สึกตัว สร้างความรู้สึกตัวให้มากๆ
ความรู้สึกตัวเป็นธรรมะฝ่ายกุศล
กุศลอื่นที่ยังไม่ได้เกิดก็จะเกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้น
ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็ไปในทางหลง 
ความหลงเป็นฝ่ายอกุศล
มีสติรู้กายอยู่เนืองๆ เรียกว่าภาวนา


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สติควบคุมจิต เป็นยอดแห่งความปรารถนา
เมื่อสติเห็นจิต คุมจิตอยู่แล้ว
ความปลอดโปร่งแห่งจิตจะหาที่สุดไม่ได้
ความรู้ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน
ย่อมเกิดจากสติควบคุมจิตนี้ทั้งนั้น
ฉะนั้นสติควบคุมจิต
จึงเป็นยอดแห่งความปรารถนา
ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานโดยแท้


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา