ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เรื่องก็จบกัน ณ ที่นั้นคำถาม :

เมฆหมอกที่มาบดบังจิตหรืออาการของจิตหรือเจตสิก หรืออุปกิเลสหรืออนุสัย ..
หลวงปู่มีอุบายอย่างไรในการถอดถอนครับ

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต ตอบ :

เมฆก็ตามหมอกก็ตาม จิตก็ตาม อาการของจิตก็ตาม 
เจตสิกก็ตาม จะใส่ชื่อลือนามสักเพียงใดก็ตาม
 ถ้า “เรา” ไม่มีในที่นั้นๆ “ของเรา” ก็ไม่มีในที่นั้นๆ 
พิษสงก็ไม่มีในที่นั้นเอง 
การพิจารณาว่าเราไม่มีในที่นั้น เราไม่มีในที่ใดๆ ทั้งนั้น 
ของเราก็ไม่มีในที่ใดๆ ทั้งสิ้น 
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เรื่องก็จบกัน ณ ที่นั้นไป 
ทำท่าทำทาง “วาง” เป็นอันผิดทั้งนั้น 
เพราะมันเป็นกริยาเป็นเหตุ เป็นกรรม เป็นวิบากในตัว

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผ่อนคลายความรู้ทั้งร่างกาย ออกไปกับลมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา