ภาวนา คือ รู้ ต า ม เ ป็ น จ ริ ง


สุขก็ภาวนา
ทุกข์ก็ภาวนา
ขยันก็ภาวนา
เบื่อก็ภาวนา
กินก็ภาวนา
นอนก็ภาวนา

.........

ภาวนา คือ รู้ ต า ม เ ป็ น จ ริ ง 
ตามที่มันเป็น ตามสิ่งที่ปรากฏให้รู้
เท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักภาวนาแท้ๆ 
มีความหลุดพ้นเป็นจุดสุดท้าย

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by JonPauling from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา