เมื่อเธอรู้ ธรรมชาติของกาย จิต


ผู้บรรลุ ผู้ไม่บรรลุ สิ่งที่บรรลุ ล้วนมายา
จิตธรรมดา หรือจิตตรัสรู้ ล้วนมายาเท่าเทียมกัน
ด้วยทั้งคน ทั้งจิต ทั้งนิพพาน ทั้งสังสารวัฎ 
จิตโง่ จิตตรัสรู้ ก็ล้วนเป็นธรรมสมมุติ ธรรมปรุงแต่ง
หลงไปเป็นใคร เป็น อะไรๆ มานานมากแล้ว
“สังสารวัฏ คือ จิตที่ส่งออกข้างนอก 
และ หลงอยู่ใน หลงอยู่ในสิ่งที่คิดขึ้นเอง  
รู้ ที่มิใช่ ผู้รู้
รู้ที่ไม่เป็นมีใครเป็นเจ้าของ
ธาตุรู้บริสุทธิ์
มิใช่เราบริสุทธิ์
"...เมื่อเธอรู้ ธรรมชาติของกาย จิต
สิ่งที่จริง และ ไม่จริง จะสลายตัวไปเอง
และไม่ต้อง อุตสาหะพยายามอีกต่อไป..."
ตถาคต ตถาคตา
ผู้ใดเห็น ธรรม ผู้นั้นเห็นเรา
ตถาคต  ธรรมชาติเดิมแท้ ที่แสดงตัวเสมอ 
ก็ เธอนั้นแหละ เยอะเกิน คิดเยอะเกิน ทำเยอะเกิน

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม


Image by Soufiane_photo_focus from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ภัยพิบัติมากขึ้นเพราะจิตใจมนุษย์ต่ำลง


ภัยพิบัติมากขึ้นเพราะจิตใจมนุษย์ต่ำลง
โลกนี้หมุนไปตามจิต 
เมื่อใดจิตมนุษย์ มีคุณธรรม มีความเจริญภายในใจ 
เป็นไปในทางที่ดี เมื่อนั้นโลกก็จะสุขสงบ
แต่เมื่อใดที่จิตใจมนุษย์หมกมุ่นรุ่มร้อน ด้วยกิเลส 
เมื่อนั้น โลกก็หมุนไปสู่ความเสื่อม
มีแต่ความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
ฝนฟ้าจะวิปริต แผ่นดินจะไหว ภูเขาไฟปะทุ
สารพัดภัยพิบัติ จะเกิดขึ้น

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

Image by doctor-a from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา