การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัด
การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม 
กิเลสเกิดตรงไหน นั่นแหละที่เราต้องปฏิบัติ 
การชนะกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน 
นี้คือการปฏิบัติอย่างอุกฤษณ์ของผู้ครองเรือน


พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

การเจริญสติเป็นหลักสากลการเจริญสติเป็นหลักสากล 
ท่านจะมาจากศาสนาใด ชาติใด เพศใด วัยใดก็ตาม
ถ้าท่านหายใจเข้าออกรู้สึกตัวก็คือคนๆ เดียวกัน รู้อย่างเดียวกัน
นี่คือศาสนธรรม พบกันที่จุดนี้

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เมื่อเราคุมจิตไม่ได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นมนุษย์ต้องกระทบโลก
ด้วย รูป รส กลิ่น เสียง และธรรมารมณ์ 
เมื่อเราคุมจิตไม่ได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ ... 
ถ้าเราไม่มีสติ จิตก็จะเกิดการปรุงแต่ง 
กรรมก็จะเกิดขึ้น 
ยินดีหรือยินร้าย หรือไม่มียินดียินร้าย 
กิเลสเกิดขึ้น 
เพราะไม่มีสติป้องกัน

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำสองตา อ.ปากช่อง

ดูแลจิตไม่ให้ปรุงแต่ง คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันผู้ครองเรือ
จะรักษาจิตให้นิ่งไม่ได้ 
แต่การดูแลจิตให้ดี 
ไม่ให้ปรุงแต่งในสิ่งกระทบ
ด้วยความยินดีหรือยินร้าย ...
ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่มีพิษมีภัย 
ตรงกันข้าม.....
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ 
คือวัตถุดิบในการผลิตปัญญา

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ