ต้องเอาสติผูกจิตไว้กับลม


สติคือเชือก จิตเหมือนลูกโค
ลมเป็นหลัก 
ต้องเอาสติผูกจิตไว้กับลม
จิตจึงจะไม่หนีไปได้ 
ถ้าจิตใจเราตั้งตรง
เป็นหลักอยู่กับที่ 
มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก
อยู่แล้วเสมอ 
นิวรณ์และกิเลสทั้งหลาย
ก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ผู้ห่างไกลจากกิเลส ผู้มีปัญญา ไม่สำคัญหมายในรูปที่เห็น          ผู้ห่างไกลจากกิเลส ผู้มีปัญญา ไม่สำคัญหมายในรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน และอารมณ์ที่รับทราบ ไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอื่น ทั้งไม่ยินดียินร้าย

                                                                                                             พุทธภาษิต