เมื่อติดอยู่ในสุข ไม่พ้นทุกข์เมื่อติดอยู่ในสุข ไม่พ้นทุกข์ 
ไปยึดเอาสุขเวทนา ทุกขเวทนาก็ตามติด..
แยกกันไม่ออกเพราะเหตุเนื่องมาจากของไม่เที่ยง
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..
ทุกข์ๆ สุขๆ เหล่านี้มันเป็นของคู่กัน มาด้วยกัน 
หากวางสุขไม่ได้ ทุกข์ก็วางไม่ได้
หากเราติดสุข ก็คือติดทุกข์นั้นเอง 
หากเราหลงสุข ก็คือหลงทุกข์นั้นเอง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา