บารมีคือกำลังในการสละออกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หลงศรัทธาจิตดี


ปากบอกว่าศรัทธา "รู้"
แต่เอาเข้าจริง กลับเอาแต่จิตดี
อย่างนี้ไม่ได้ศรัทธารู้ แต่หลงศรัทธาจิตดี
จิตเป็นอย่างไร ก็รู้ไปอย่างนั้น
รู้ด้วยใจเป็นกลาง จึงจะเป็นธรรม

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by bettischmidt from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาถ้าถอน "ตัวเรา" ออกจาก "สมมติ"


ถอนไส้ตะเกียงออก 
แสงสว่างก็ดับหมด 
ถ้าถอน "ตัวเรา" ออกจาก "สมมติ" อันนั้นเสียแล้ว 
มันก็เหมือน ถอนไส้ตะเกียงออก 
แสงสว่างก็ดับหมด
เราถอน“ตัว” ออกมา 
สำคัญว่า “เป็นตัวเป็นตน” 
“เป็นเรา” “เป็นเขา” 
“กูดี” “กูชั่ว” “กูโง่” “กูฉลาด” 
ถอนมันทิ้งเสีย อย่าให้มีในที่นั้น
อาการต่างๆ ก็ดับไป เหมือนกันกับไส้ตะเกียง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by schuetz-mediendesign from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา