สติตั้งมั่นปัจจุบัน จิตจะแยกจากอารมณ์          เมื่อเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ความรู้สึกจะเกิดขึ้นที่ใจของเรา คือความพอใจ ความไม่พอใจ หรือความเฉยๆ เราจะมีสติมีปัญญาเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ... จิตของเราจะแยกจากอารมณ์โดยธรรมชาติ... จะเห็นอาการของจิต เห็นอาการของอารมณ์ มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา...

                                                                                    พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

ต้องการสุข ย่อมได้รับทุกข์
ถ้าจิตยังมีความต้องการความสุขของโลกอยู่ 
จิตก็จะได้รับอารมณ์ของทุกขเวทนาตลอดไป 
จึงให้ใช้ปัญญาเพิกถอนอารมณ์ทั้งสองนี้ออกจากใจ 
จึงจะได้พบกระแสธรรมอย่างแท้จริง

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ