โพธิแท้ ย่อมปรากฏ


สัมมาทิฏฐิ เป็นสิ่งที่ถูกขนานนามว่า "เลิศเหนือโลก"
มิจฉาทิฏฐิ เป็นสิ่งที่ถูกขนานนามว่า "ข้องอยู่ในโลก"
เมื่อใดทิฏฐิทั้งสองอย่าง
ไม่ว่าสัมมาหรือมิจฉา ถูกสลัดพ้นออกไป
เมื่อนั้น โพธิแท้ ย่อมปรากฏ

ท่านเว่ยหล่าง

Image by wuxuantu_oriento from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาต้องหลุดพ้นชั่วขณะให้ได้เสียก่อน


อานิสงส์แห่งการฝึกจิตก็คือ
ไม่ยินดีและยินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบ 
เพราะฉะนั้นกิเลสจึงไม่เกิด 
เป็นตทังควิมุตติ หลุดพ้นจากกิเลสเป็นขณะๆ หนึ่ง 
การที่เราจะหลุดพ้น 
มันต้องหลุดพ้นชั่วขณะให้ได้เสียก่อน 
ถ้าเราไม่ฝึกการหลุดพ้นขณะหนึ่งๆ ให้ได้ 
ไม่มีทางที่เราจะไปบรรลุมรรคผลขั้นใด

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by markusspiske from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ทำอย่างไรถึงจะมีสติตลอดเวลา


ทำอย่างไรถึงจะมีสติตลอดเวลา
ต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัว 
รู้อารมณ์อยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะทำกิจการอะไร
จำเป็นต้องอาศัยผู้รู้คือ สัมปชัญญะ 
พุทธะ ผู้รู้ พุทโธ ผู้เบิกบาน  
พุทธะ ผู้รู้  รู้อะไรดี 
รู้สัมปชัญญะนี่แหละดี 
เพราะเป็นธรรมมีอุปการะมาก 
กุศลธรรมทั้งหมดจะเกิดได้
และเจริญขึ้นได้ด้วยสติสัมปชัญญะ 

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา