ธรรมะเป็นไปเพื่อดับทุกข์เท่านั้นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้เท่าทันคิด เป็นการปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิด
รู้เท่าทันในความคิดของเรา
นั่นแหละเป็นการปฏิบัติ
การปฏิบัติธรรมทั้งหมด..

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดับทุกข์ ดับขันธ์ ๕ ว่างจากกิเลส จะรู้สภาวะพระนิพพานนิพพานธาตุ คือ นิโรธธาตุ อันเดียวกัน 
มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แม้ในจิตเราท่านที่อยู่ในร่างกายที่สกปรกนี้ 
ทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานได้ทันทีทั้งๆ ที่ยังไม่ตาย 
นิพพานไม่ใช่มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก แต่อยู่เหนือโลกทั้งสิ้น 
มีอยู่ทั่วไป ถ้าจิตดับทุกข์ ดับขันธ์ ๕ ว่างจากกิเลส
จะรู้สภาวะพระนิพพานทันที 

นิโรธสัญญา คือทำจิตให้ว่างไม่มีอารมณ์ใดๆ ทั้งปวง คือเฉยๆ 
จิตจะสะอาดปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลก รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
จิตจะเข้าสู่ภาวะ ที่เป็นจิตพุทธะดั้งเดิม จิตประภัสสร
นิโรธสัญญา ทำจิตให้ว่างจากพันธะใดๆ ในโลก 
จะทำวิชชาให้สำเร็จด้วยฤทธิ์ก็ย่อมได้ เพราะจิตสงบทรงตัว 
แต่ท่านที่เจริญความว่างทางจิตแบบนี้ 
ท่านไม่ต้องการอิทธิฤทธิ์ใดๆ ความรู้พิเศษใดๆ อีก ทั้งสิ้น 
เพราะจิตท่านอิ่มด้วยความสุข สงบ สบาย สว่างสดใส 
ไม่ต้องการอะไรอีกต่อไป เป็นความสุขยอดเยี่ยม 
ไม่สามารถบรรยายเป็นตัวหนังสือได้

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา