วางกาย....วางจิต....วางกาย....วางจิต....
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
นี่แหละสูงที่สุดแล้ว


พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา